ஞாயிறு, பிப்ரவரி 12, 2017

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

பாட்டெழுத வந்தாலே பைங்கிளியே உன்னினைவின்
தேட்டத்தில் நிற்குதடி என்பேனா - கூட்டத்தில்
பாடநான் சென்றாலும் பாடாது தேடுகிறேன்
வாடவிடா தென்னருகே வா !

கருத்துகள் இல்லை: