செவ்வாய், மே 10, 2016

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

பாட்டெழுத  வந்தாலே பைங்கிளியே உன்னினைவின்
தேட்டத்தில் நிற்குதடி என்பேனா - கூட்டத்தில்
பாடநான் சென்றாலும் பாடாது  தேடுகிறேன்
வாடவிடா தென்னருகே வா !

கருத்துகள் இல்லை: