செவ்வாய், மே 10, 2016

கும்மிச் சிந்து

பத்துக்குப் பத்தெனப் பாதிநி லத்தினைப்
பாவிக்கு ழந்தைகள்  பங்குவைக் க
சொத்துக்கள் சேர்த்திடப்  பட்டயென் பாட்டினைச்
சுத்தமாய்க் கண்டவ ராருமில் லை !


நித்தமு மிங்குநான் நித்திரை யின்றியே
நேர்த்தியில் சேர்த்தவை தானித லாம்
மெத்தவும் மேனியில் முத்திய நோயினால்
எத்தனைக் காலம்நா னிங்கிருப் பேன் !

கருத்துகள் இல்லை: