வெள்ளி, மே 06, 2016

ஆசிரிய விருத்தம்

நண்டுகள்  நடந்தே சென்ற
  நடையினை மணலே  சொல்ல
தென்படு மிடங்க ளெல்லாந்
  தென்றலுந் தவழ  மெல்ல
கண்ணெதிர் கனவில் மூழ்கிக்
  காதலர்  தழுவல் கிள்ள
வெண்மணல் தனிமை என்னுள்
  வெறுமையில் நினைவில்  நீயே  !
   விளம் - மா - தேமா 
   விளம் - மா - தேமா 

கருத்துகள் இல்லை: