வெள்ளி, மே 06, 2016

ஆசிரிய விருத்தம்

வருமிடர் வாசல் வந்து
  வகையெனக் கிடந்திட் டாலும்
வரும்படி எதுவும் மின்றி
  வாழ்வினில் நொந்திட் டாலும்
பருவமென் உடலைத் தீண்டி
  பாலுணர் வெழுந்திட் டாலும்
அருவெறுப்  பெதிலும் மென்றும்
  அளைந்திட மாட்டேன்  தாயே !


  
      விளம் - மா - தேமா 
      விளம் - மா - தேமா

கருத்துகள் இல்லை: