சனி, மார்ச் 12, 2016

பொன்மொழி வெண்பா !

சுட்டுவிர லால்சுட்டச் சுட்டுமுனை  மற்றவிரல்
தொட்டுநீ வாழ்வதையே தொட்டுணர்த்து - இட்டமுடன்
மற்றவரில் வேண்டுமுன்னில் அற்றதைநீ நாடாதே
கற்றதுவோ கைம்மண் ணளவு !

கருத்துகள் இல்லை: