திங்கள், ஏப்ரல் 11, 2016

எழுசீர் விருத்தம்


நெருப்பா யெரியும் நெஞ்சில் கிடந்து
நேசங் காட்டுங் கிளியே
விருப்பம் முன்னில் விரைந்தே சொல்ல
வீட்டா ரென்னை எதிர்க்க
தருக்கஞ் செய்தா லடியும் உதையும்
தாங்கா துடலென் னன்பே
பொருத்தம் மின்றி முடித்தே வைத்தார்
பொல்லா தவரென் அப்பா !


மா - மா - மா - மா
மா - மா - மா 

கருத்துகள் இல்லை: