புதன், ஜூன் 01, 2016

உன்னைத்தான் !

நேசமிலாமல் இருந்திடலாம்
  நெருக்கடி யின்றியும் இருந்திடலாம்
வேசமிட் டெவனும் இருந்துவிட்டால்
  வெறுத்தே உலகம் உமிழ்ந்துவிடும்

அணிகல னின்றி இருந்திடலாம்
  அவதி யிலாமலும் இருந்திடலாம்
துணிவில் லாமல் இருந்துவிட்டால்
  துன்பம் உன்னைத் துரத்திவரும்

கலகம் தவிர்த்தும் இருந்திடலாம்
  களவில் லாமலும்  இருந்திடலாம்
கலக்கம் கொண்டே இருந்துவிட்டால்
  காலம் உன்னைக் கழித்துவிடும்

அலைச்ச லிலாமல் இருந்திடலாம்
  அலுப்பில் லாமலும்  இருந்திடலாம்
உழைப்பில் லாமல்  இருந்துவிட்டால்
  உலகம் உன்னைக் கேலிசெயும் !

கருத்துகள் இல்லை: