வெள்ளி, பிப்ரவரி 24, 2017

இன்னிசை வெண்பா ..

மையிருட்டி லும்உன்றன் மாயவிழி பேசுவதைக்
கையடங்கி நீகிடக்கக் காண்பேனே மெய்யுருகி
ஐயமின்றி என்நெஞ்சில் ஆள்கையிலும் நானறிவேன்
தையலுன்றன் கண்ணின்சா டை !

கருத்துகள் இல்லை: