செவ்வாய், பிப்ரவரி 14, 2017

ஒயிற் கும்மி ...

கட்டுக்க டங்காத காதலி னாலிளங்
கன்னியர் போக்கினைப் பாருங்க டி
கனவேயிது கறையேதரு (ம்)
நிலையாதது தினமேயினி
கட்டுடன் வாழ்ந்திங்கு மாளுங்க டி!

கருத்துகள் இல்லை: