வியாழன், பிப்ரவரி 02, 2017

வருத்தம் எனக்குள் ...கடுப்போ டிருக்கும் அப்பா - தேளின்
கொடுக்கா யிருக்கும் அம்மா
மிடுக்கில் சிரிக்கும் அக்கா - வேலித்
தடுப்பா யிருக்கும் அண்ணா

தொடுத்த காதல் எனக்குள் - ஓங்கி
ஒடுக்கம் காணும் நிலையில்
ஒடுங்கும் மென்றே எண்ணி - ஒரு
நடுக்கம் மெனக்குள் தினமும் ..!

கருத்துகள் இல்லை: