சனி, பிப்ரவரி 04, 2017

ஒரு விகற்ப இன்னிசை வெண்பா ..

நல்லா ரெவரோ நமக்கிடையே நானிலத்தில்
பொல்லா தவர்க்கேதான் பொற்காலம் - உள்ளாரும்
வல்லா ரவருமே வாழுகிறார் வாழ்வினிக்க
இல்லா தவர்க்கிழிவே இங்கு

கருத்துகள் இல்லை: