திங்கள், பிப்ரவரி 06, 2017

நேரிசை வெண்பா ...

கண்ணாடி முன்னின்று கண்ணுக் குமைதீட்டி
வண்ணக் கிளிபோல வந்தால்நீ - என்னுடனே
அத்தானின் தொப்பையினால் ஆகாப் பொருத்தமடி
முத்தேநீ ! போநடந்து முன்

கருத்துகள் இல்லை: