வெள்ளி, மார்ச் 11, 2016

நடுக்கம் எனக்குள் ...

கடுப்போ டிருக்கும் அப்பா  -  தேளின்
கொடுக்கா  யிருக்கும்  அம்மா
மிடுக்கில்  சிரிக்கும் அக்கா - வேலித்
தடுப்பா யிருக்கும் அண்ணா


தொடுத்த  காதல்  எனக்குள் -  ஓங்கி
ஒடுக்கம் காணும் நிலையில்
ஒடுங்கும் மென்றே  எண்ணி -  ஒரு
நடுக்கம் மெனக்குள்  தினமும் 

கருத்துகள் இல்லை: