புதன், மார்ச் 09, 2016

இன்னிசை வெண்பா

நன்றேசெய் நானிலத்தில் நல்வாழ்வு வாழ்வதெனில்
அன்றே லமர்ந்துநீ ஆங்குறங்கு ! தன்னார்வத்
தொண்டாற்றுந் தொண்டர்க்குத் தொல்லையினைத் தாராமல்
ஒன்னா திருந்தே உழல் !
- அஷ்ஃபா அஷ்ரஃப் அலி -

கருத்துகள் இல்லை: