வியாழன், ஜூன் 19, 2014

மண்ணுறங்கும் பொன்னெடுத்து !!


கொல்லுதடி உன் நினைவு !!


ரமழான் திங்கள் !


பகலோன் செல்வன் ..


உன் புன்னகை ஏன் நெளிகிறது !