புதன், டிசம்பர் 31, 2014

காதிலென்ன சொல்ல வந்தாய் ...


கண்ணிரெண்டில் கிடப்பவளே !


அமைதி தொலைத்த மனசு ..


சொப்பனத்தில் சிரிப்பவளே !


இறைவா உன் ...


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


செவ்வாய், டிசம்பர் 30, 2014

திங்கள், டிசம்பர் 22, 2014

ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


செவ்வாய், டிசம்பர் 16, 2014

ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


வெள்ளி, டிசம்பர் 12, 2014

ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ


ஹைக்கூ