ஞாயிறு, ஜூலை 28, 2013

உன்னையறிந்தால் ....

Jtû\V¥l TôûR«úX
K¥j §¬kR LôXm
Utù\ÕÜm ùR¬VôUp
á¥j §¬kR LôXm
ùLôt\Yu ¿ G]dùLuß
AdLôXm ùR¬k§ÚkRôp
Ñtßm Øtßm TôojRT¥
Lh¥ ØjRm Rk§ÚlúTu !!!

செவ்வாய், ஜூலை 23, 2013

ஏழ்மை ...


தொடர்ந்து செல்ல
பாதை இல்லை ..

படர்ந்து செல்ல
கொடியும் இல்லை ..

இடர்கள் தொடர
இடமும் இல்லை ..

அடர்ந்து வளர்ந்த
துன்பம் தீர்க்க ..

உணர்ந்து உதவ
மாந்தர் இல்லை !!
*அஷ்பா அஷ்ரப் அலி*