ஞாயிறு, ஜூலை 28, 2013

உன்னையறிந்தால் ....

Jtû\V¥l TôûR«úX
K¥j §¬kR LôXm
Utù\ÕÜm ùR¬VôUp
á¥j §¬kR LôXm
ùLôt\Yu ¿ G]dùLuß
AdLôXm ùR¬k§ÚkRôp
Ñtßm Øtßm TôojRT¥
Lh¥ ØjRm Rk§ÚlúTu !!!

கருத்துகள் இல்லை: