செவ்வாய், மார்ச் 22, 2016

வெண்பா

அன்னைக் குதவுதற்கோ ஆளாகிப்  போனபின்னே
தன்னைத் தரப்படுத்த ஒத்திகையோ - சின்னவள்தான்
சிற்றிடையில் செம்பணைத்துச் சின்னக் கரமசைத்துப்
பற்றோடு போகுமெழில் பார்  !

கருத்துகள் இல்லை: