ஞாயிறு, ஜனவரி 15, 2017

கலிவிருத்தம்புளிமா - கூவிளம் - கூவிளம் – கூவிளம்இயன்ற வாரெலாம் ஈகையே மேலெனத்
துயரி லாழ்ந்தவர் துன்பமே போக்குதல்
பயக்கும் நன்மைகள் பற்பல தோழரே
துயர்து டைப்பதைத் தொண்டெனக் கொள்கவே !

கருத்துகள் இல்லை: