வியாழன், ஜூன் 02, 2016

காவடிச் சிந்து

ஊமையராய்  வாழ்ந்திடாது இங்கு - இனி
ஊளையிடு வோர்க்குஊது  சங்கு - பெரும்
ஊழலிலே உண்டுநிதம் சூழநம்மை யாள்பவரால்
ஓலம்  - ஏழ்மைக் - கோலம்

சீமையிலே வாழ்வதுபோல் வாழ்ந்து - நமை
சீர்குலையச் செய்தவரைச் சூழ்ந்து - நாம்
தீர்த்திடுவோம் தேர்தலிலே ஊரினைந்து ஒன்றுபடத்
தீரும் - வளமும் - சேரும் 

கருத்துகள் இல்லை: