செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 06, 2013

உன் சுவாசம் போதும் !!

Guû]
YÚ¥d ùLôÓdL
Eu ®WpLs
úRûY«pûX
EW£f ùNpÛm
Eu
ÑYôNm UhÓm úTôÕm !!

கருத்துகள் இல்லை: