வெள்ளி, ஜனவரி 13, 2017

ஆசிரிய விருத்தம்ஆசிரிய விருத்தம் ;


வருமிடர் வாசல் வந்து
வகையெனக் கிடந்திட் டாலும்
வரும்படி எதுவும் மின்றி
வாழ்வினில் நொந்திட் டாலும்
பருவமென் உடலைத் தீண்டிப்
பாலுணர் வெழுந்திட் டாலும்
அருவருப் பெதிலும் மென்றும்
அளைந்திட மாட்டேன் தாயே------------------------------------


ஆசிரிய விருத்தம் :


நண்டுகள் நடந்தே சென்ற
நடையினை மணலே சொல்ல
தென்படு மிடங்க ளெல்லாந்
தென்றலுந் தவழ மெல்ல :
கண்ணெதிர் கனவில் மூழ்கிக்
காதலர் தழுவல் கிள்ள
வெண்மணல் தனிமை என்னுள்
வெறுமையில் நினைவில் நீயே

விளம் - மா - தேமா
விளம் - மா - தேமா


கருத்துகள் இல்லை: