புதன், ஜனவரி 18, 2017

நட்பு !வஞ்சிப்போர் கொண்டாடும் நட்பும் உண்டு
நஞ்சாகிப் போனபல நட்பும் உண்டு

கொஞ்சலிலே குளிர்காயும் நட்பும் உண்டு
மஞ்சம்கு ளித்தணைந்த நட்பும் உண்டு

வெஞ்சினத்தால் வெந்தவிழ்ந்த நட்பும் உண்டு
நெருஞ்சியெனக் குத்துகின்ற நட்பும் உண்டு

அஞ்சலித்துப் போற்றுகின்ற நட்பும் உண்டு
அஞ்ஞரினா லழிந்தொழிந்த நட்பும் உண்டு

சஞ்சலத்தி லுயிர்துறந்த நட்பும் உண்டு
நெஞ்சகத்தைத் தாலாட்டும் நட்பும் உண்டு !

கருத்துகள் இல்லை: