ஞாயிறு, மார்ச் 27, 2016

வெண்பா !கண்ணாடி முன்னின்று கண்ணுக் குமைதீட்டி
வண்ணக் கிளிபோல வந்தால்நீ  - என்னுடனே
அத்தானின் தொப்பையினால் ஆகாப் பொருத்தமடி

முத்தேநீ ! போநடந்து முன் !

கருத்துகள் இல்லை: