வெள்ளி, மார்ச் 18, 2016

குறும்பா !

தினந்தோறும் குடிப்பவன்தான்  முத்து
சினமேறத் தினம்பிடிக்கும் பித்து


   ராத்திரியில் வருபவனை
   ராசாத்தி அவள்மனைவி


சினத்தோடு கேட்கவிழும் குத்து  !

கருத்துகள் இல்லை: