திங்கள், மார்ச் 14, 2016

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

நல்லா ரெவரோ நமக்கிடையே நானிலத்தில்
பொல்லா தவர்க்கேதான் பொற்காலம் - உள்ளாரும்
வல்லா ரவருமே வாழுகிறார் வாழ்வினிக்க
இல்லா தவர்க்கிழிவே இங்கு 

கருத்துகள் இல்லை: