ஞாயிறு, மே 22, 2016

ஒயிற் கும்மி !


கட்டுக்க டங்காத காதலி னாலிளங்
கன்னியர் போக்கினைப் பாருங்க  டி
  கனவேயிது  கறையேதரு ( ம் )
   நிலையாதது  தினமேயினி
கட்டுடன் வாழ்ந்திங்கு மாளுங்க  டி  !

கருத்துகள் இல்லை: