வெள்ளி, ஜனவரி 13, 2017

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் - காய் - காய் - காய் - மா - தேமா

கருவறுக்கு மெண்ணமுளோர் காழ்ப்புணர்வு கொண்டவரே
கணிசம் மிங்கே
பெருகிவரும் பேதமையால் பேரிடியாய்த் தொடர்கிறதே
பொல்லாங் கிங்கே
ஒருவயிற்றுப் பிள்ளைகளும் அண்டையயல் வாழ்பவரும்
ஒன்று பட்டால்
உருக்குலைந்த ஒற்றுமையைக் காத்திடலாம் ஒருவாறாய்
உலகி லின்றே

கருத்துகள் இல்லை: